شاپان یا آستر چوب رزین گل در دو نوع سیاه و قهوه ای