تگ شاپان یا آستر چوب رزینول در دو نوع سیاه و قهوه ای - پخش رنگ و چسب محمدی

شاپان یا آستر چوب رزینول در دو نوع سیاه و قهوه ای