انواع لاک ، سیلر ، کیلر بر پایه رزین نیتر و سلولز بیات